Μύθος των Ατρειδών

8 Δεκεμβρίου, 2019

ΟΡΕΣΤΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΑ

Από τα επιφανέστερα πολιτιστικά επιτεύγματα της Αθήνας τα οποία συντελέστηκαν στην “Πεντηκονταετίαν”, αποτέλεσαν την ποιητική και την εικαστική ολοκλήρωση της κλασικής εποχής.